Adatvédelmi szabályzat

Általános információk

A nyelvoktatok.hu (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A portál adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a nyelvoktatok.hu/adatvedelmi_szabalyzat címen. A nyelvoktatok.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásoktól kellő időben értesíti közönségét.

A nyelvoktatok.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A nyelvoktatok.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A nyelvoktatok.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Név: nyelvoktatok.hu
E-mail: info@nyelvoktatok.hu
Honlap: http://nyelvoktatok.hu

A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadott: név, felhasználónév, jelszó és e-mail cím.

Cookie-k (sütik)

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, amelyeket a weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol, betűket és számokat tartalmaznak. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze.

A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra! A weboldalunkon cookie-ban tárolt adatok: azokon az oldalainkon, ahol keresni lehet tananyagok, feladatok, szótárak stb. között, ott a keresési feltételeket cookie-ban tároljuk. Így amikor a felhasználó visszatér ugyanarra a lapra, láthatja, hogy a korábban megadott keresési paraméterek megmaradnak és nem kell újra beállítani azokat.

A sütiket a böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik használatát. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Azonban weboldalunk a cookie-k letiltását követően nem fog megfelelően működni!

Statisztikai adatok

A weboldal böngészése folyamán technikai információkat rögzítenek, kizárólag statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a nyelvoktatok.hu semmilyen körülmények között nemm adja ki harmadik fél részére! Csak és kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át és csak a hatóságok részére, amennyiben a hatóság ilyen irányú kérésével megkeresi a nyelvoktatok.hu-t.

A nyelvoktatok.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Általános adatkezelési irányelvek

A nyelvoktatok.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a nyelvoktatok.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A nyelvoktatok.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a nyelvoktatok.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a nyelvoktatok.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelésre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése;
  • archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
  • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél

Amennyiben a nyelvoktatok.hu adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az info@nyelvoktatok.hu email címen.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.:5
Telefon:0613911400
Fax:0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A nyelvoktatok.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.